Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Mát tính đến đâu cũng vẫn phải nói: Làm gì có email ledanghaiha@vatlieu.net.vn  mà cố tình sử dụng để đăng ký tài khoản. Xấu đủ đường!

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.