Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Có thời gian kiểm tra, Ban quản trị đã xóa các tài khoản cho dù đã được hỗ trợ kích hoạt nhưng đăng ký bằng email không có thực. 

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.