Nội dung ý kiến

Quản trị vật lý

Thông báo: Sau khi kiểm tra thấy tài khoản của bạn Đỗ Minh Nam - Đà nẵng đăng ký không nghiêm túc (bằng email  minhnamyeuquynhnhi@hoclieu.net.vn không có thực) nên bị xóa vĩnh viễn mặc dù trước đó đã được hỗ trợ kích hoạt.

File đính kèm:
Bạn cần Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.